За Мересев

Производство на работно, специализирано и униформено облекло, конфекция

     “Мересев” ЕООД – Стара Загора е общинско дружество, създадено през 1954 г. като кооперация за заетост на лица с увреждания.

      В дружеството работят 40 души, 74% от тях са лица с увреждания, което му дава статут на специализирано предприятие за трудоустроени лица. Предприятието изпълнява поръчки и изделия, включени в утвърдения от МС списък на стоки и услуги, възлагани на специализирани предприятия чрез процедура за договаряне по ЗОП.

Фирмата развива дейност в четири основни направления:

“Мересев” ЕООД разполага с технологично оборудване, включващо конвенционални и специализирани шевни машини, кроячна и гладачна техника за шевното производство, което позволява качествено и в срок изпълнение на поръчките.

“Мересев” ЕООД е специализирано в производството на следните видове шевни изделия:

Предприятието е специализирано в дребносерийно и средносерийно производство.

 “Мересев” ЕООД предлага следните видове опаковки:

Дружеството разполага със собствена печатна и книговезка база, специализирана в изработване на:

Фирма “Мересев” ЕООД присъства на пазара от 50 години, през които е утвърдила позициите си на надежден партньор за своите клиенти. Фирмата продължава успешно да съчетава икономическите и социалните си функции.

 Дружеството е сертифицирано за система за управление на качеството в съотвествие с изискванията съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015  и в съотвествие с процедурите на  TUF CERT с област на приложение: разработване, производство и търговия на шевни изделия от текстил.
      Ръководството на дружеството осигурява политика по качеството за постоянно определяне и удовлетворяване на изискванията на клиентите и непрекъснатото подобряване на взаимоотношенията с клиенти и доставчици.
      Нашето непоколебимо желание да завоюваме доверието на клиентите се гради на една ясна политика и планирана стратегия, чиято цел е повишаване качеството на произвежданите шивашки изделия. Дружеството ни е със социален характер и разчита в борбата на пазарна ниша на гъвкавост, динамичност, ефективност и конкурентно способност на произвежданите стоки и извършваните услуги.